brande.dk - Henrik Overgaard
H. C. Andersensvej 5

7330 Brande

Tlf. : 2677 3788
Del på: 

Vedtægter for brande.dk

§1. Foreningens navn er brande.dk.

§2. Foreningens hjemsted er Ikast-Brande Kommune

§3. Foreningens formål er drift er hjemmesiden www.brande.dk, samt at udvikle Brande og omegn generelt (gamle Brande kommune).

Formålet med hjemmesiden er at samle informationer om Brande til fordel for borgere i Brande og omegn, potentielle tilflyttere og andre med interesse i området.

Medlemmer:

§4 Enhver, som har betalt kontingent til foreningen brande.dk og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen. Et firma eller en forening repræsenteres ved en navngiven person. Handelsstandsforeningens medlemmer og bestyrelsen af Brande borgerforening er automatisk medlem af foreningen brande.dk.

Medlemmer skal være bosiddende i gamle Brande kommune. Medlemmer der er uden for gamle Brande kommune skal godkendes af bestyrelsen.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

En eksklusion skal besluttes af et flertal af bestyrelsen som orienterer om det på efterfølgende generalforsamling.

Kontingent

§5 Kontingentets størrelse besluttes af bestyrelsen og der orienteres om dette på den årlige generalforsamling. Fra generalforsamlingen i 2015 og fremover skal kontingentet godkendes af medlemmerne på generalforsamlingen.

Generalforsamling:

§6 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned og indvarsles ved almindeligt brev, mail, i lokalt blad eller på foreningens hjemmeside senest 14 dage før.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent (må ikke være medlem af bestyrelsen)

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4) Eventuelle forslag

5) Kontingent

6) Valg af bestyrelse

7) Valg af bestyrelsessuppleanter

8) Valg af revisorer

9) Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal være ved navns underskrift. Forslag tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde seneste 3 måneder før udgangen af den måned hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

§7 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 20 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter at anmodningen er kommet til formandens kundskab. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§8 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med betalt medlemsskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Ledelse:

§9 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning hvis ikke der er enighed om det i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Der vælges 2 suppleanter og 2 revisorer for 1 år ad gangen.

§10 Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Kassereren står for inkassering af kontingent og betaling af regninger. Kasseren kan råde over foreningens konti, får adgang til netbank.

Hæftelse:

§11 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Regnskabsår.

§12 Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen jf. §5.

Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor. Regnskabet skal godkendes og underskrives af bestyrelsen.

Vedtægtsændringer

§ 13 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af medlemmer. Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af medlemmerne afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelse. Er mindre end halvdelen af medlemmerne repræsenteret på
generalforsamlingen men forslaget er vedtaget af de 2/3 af de repræsenterede medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling.
Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflertal af medlemmerne, uden hensyn til det repræsenterede antal medlemmer.  

Foreningens opløsning

§14 - § 13 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes med en tredjedel (33%) til Brande borgerforening og med to tredjedele (66%) til Brande Handelsstandsforening. Hvis disse foreninger ikke ønsker, at modtage
udlodningen eller er eksisterende skal udlodningen ske til andet nyttige formål der har Brandes interesser og som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Domænet www.brande.dk tilfalder alene Brande Handelsstandsforening.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 19.08.2013  

Dirigent: Peder Holt